Voronoi I, detail
Voronoi I, detail
Stoneware
2011